Toà Báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

bao

 

Cơ Quan truyền bá lý tưởng Công giáo và lòng sùng kính Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp do Dòng Chúa Cứu Thế tục bản từ tháng 12 năm 1985 tại Hoa kỳ.

 

CHỦ TRƯƠNG

  • Rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ với ngôn ngữ bình dân.
  • Canh tân đời sống Ðức Tin và khơi dậy ý thức truyền giáo nơi người Tín Hữu.
  • Cổ võ lòng sùng kính Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp và lòng yêu mến Hội Thánh.
  • Góp phần gìn giữ và phát triển Văn Hóa Việt Nam.

 

LIÊN LẠC
 
TOÀ BÁO ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
2458 Atlantic Ave 
Long Beach, CA 90806
 
Cha Chủ Bút Antôn Nguyễn Quốc Dũng, CSsR
tel: (562) 424-2041
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home About Truyền Thông Toà Báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp